„Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem” *

*Antoine-Gaspard Boucher d’Argis

Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Przystup

Adwokat Małgorzata Przystup jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2007 r. rozpoczęła odbywanie aplikacji adwokackiej, stając się członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Po zakończeniu aplikacji złożyła egzamin adwokacki przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku oraz rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej. Od 2021 r. jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Wielkopolską Izbę Adwokacką.

Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego poświadczone złożonym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych powołaną przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.

Legitymuje się także uprawnieniami mediatora. Jest wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest stałym mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Głównym obszarem zainteresowań zawodowych adwokat Małgorzaty Przystup jest szeroko rozumiane prawo cywilne, w szczególności z zakresu odszkodowań oraz sprawy rodzinne i spadkowe. Z sukcesami zajmuje się także prowadzeniem spraw gospodarczych oraz karnych.

Oferuję pomoc prawną w zakresie stałego                       i doraźnego wsparcia przedsiębiorców                            i podmiotów indywidualnych.

Świadczę na Państwa rzecz kompleksową pomoc prawną kierując się przede wszystkim zasadą indywidualnego podejścia do każdej sprawy i każdego klienta, a moim najważniejszym celem jest skuteczność podejmowanych działań prawnych w ochronie Państwa interesów.

Priorytetem w świadczeniu usług prawnych jest rzetelność oraz profesjonalizm, które realizuję poprzez kompleksowe zabezpieczenie interesów klientów.

Kluczową kwestią we współpracy z klientem jest jego świadomy udział w prowadzonej sprawie. Precyzyjnie i klarownie określam znaczenie podejmowanych kroków prawnych oraz ich konsekwencje. Za fundament współpracy z klientem uznaję wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz dyskrecję.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki, odnosząc się do swych klientów, przeciwników procesowych oraz organów prowadzących postępowanie z należytym szacunkiem.

Próbując sprostać oczekiwaniom klientów kancelaria oferuje pomoc prawną on-line oraz elastyczne godziny pracy.

Zapraszam do współpracy!

Oferuję pomoc prawną w zakresie stałego i doraźnego wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów indywidualnych w obszarze:

Prawo cywilne

 • bieżące porady prawne,
 • tworzenie, weryfikowanie, modyfikowanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykacja na etapie przedsądowym i sądowym,
 • asysta prawna oraz udział w negocjacjach,
 • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych,
 • szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie spraw cywilnych, w tym prawa umów, odszkodowań, ochrony własności, służebności, ochrony dóbr osobistych;

Prawo rodzinne i spadkowe

 • kompleksowe doradztwo w sprawach rodzinnych,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy opiekuńcze, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradztwo dotyczące dziedziczenia,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek;

Prawo karne

 • udział adwokata w charakterze obrońcy na każdym etapie prowadzonego postępowania w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 • udział adwokata w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, posiłkowego,
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe zwolnienie, o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wniosków o zatracie skazania,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego;

Prawo pracy

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, regulaminów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • reprezentacja w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym i sądowym,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • ochrona danych osobowych;

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie projektów umów, regulaminów oraz innych dokumentów prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami,
 • analizy prawne,
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;