Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Przystup ul. Dworcowa 12, 64 -500 Szamotuły, NIP 739 329 46 27 tel. 698 79 60 23 e-mail: kancelaria@przystup.pl.

2. Jeżeli są już Państwo naszym klientem, kontrahentem lub osobą, która reprezentuje naszego klienta lub kontrahenta, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej dostarczonej Państwu przy zawarciu umowy.

3. Jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną przez naszego klienta lub kontrahenta do kontaktu z nami w sprawach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej:
a. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem.
b. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami.
c. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do kontaktu, wymiany korespondencji, w związku z podejmowaną lub powadzoną współpracą, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
d. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu czy wymiany korespondencji.

4.  Jeżeli nie są Państwo naszym klientem, ani osobą, o której mowa w pkt 3:
a. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
b. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na komunikacji.
c. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
d. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby rozwiązać sprawę czy odpowiedzieć na pytanie.

5. W każdym przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4:
a. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy oraz podmioty z nami współpracujące.
b. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
c. Kancelaria nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula informacyjna – Klienci

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Przystup ul. Dworcowa 12, 64 – 500 Szamotuły NIP 739 329 46 27 tel. 698 79 60 23 e-mail: kancelaria@przystup.pl.

2. Kancelaria przetwarza Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, w tym do: udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnych, projektów pism oraz dochodzenia roszczeń, objętych udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.2020.1651 t.j. z dnia 2020.09.25).

3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanym powyżej. Kancelaria zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

6. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania a także podmiotom wspierającym kancelarię w zakresie usług księgowych, kurierskich, pocztowych i informatycznych.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

9. Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.